Regulamin Klubu SANDOW 1. Wstęp do klubu dozwolony jest w godzinach jego otwarcia, określonych w aktualnej ofercie, w obecności instruktora (trenera). 2. Korzystanie z usług klubu jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem. 3. Podstawą do korzystania z usług klubu jest zakup wejścia jednorazowego lub karnetu wraz z kartą członkowską (w przypadku zapisu po raz pierwszy) co jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 4. Klub akceptuje karty: Fit Profit, Benefit Systems, OK System, Fit Flex, BeActive. 5. Kartą członkowską jak i kartą w/w partnerów może posługiwać się tylko osoba wskazana na karcie. W przypadku stwierdzenia, że karta jest używana przez osobę nieupoważnioną może ona wówczas zostać zatrzymana przez Klub. 6. Za zgubienie karty członkowskiej obowiązuje opłata 20 zł. 7. Karnety są imienne, wystawiane na określony okres i uprawniającymi do korzystania z usług klubu tylko w okresie jego ważności. Nie korzystanie przez Użytkownika z usług w okresie ważności karnetu nie stanowi podstawy do żądania zwrotu przez Klub całości lub części należności za wykupiony karnet (raz w miesiącu istnieje możliwość zawieszenia karnetu). 8. Ćwiczący oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonuje je na własną odpowiedzialność. Wszelka odpowiedzialność Klubu SANDOW zostaje wyłączona z tego tytułu. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem 9. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z siłowni tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (zgoda winna być podpisana na firmowym druku zał. nr 1). Zakazuje się korzystania z usług klubu przez osoby w wieku poniżej 16 lat. 10. Wejście do klubu możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym. 11. Podczas ćwiczeń wymagane jest używanie ręcznika w celu zapewnienia higieny oraz utrzymania w czystości urządzeń i wyposażenia siłowni oraz sali fitness. 12. Na terenie Klubu należy zachowywać się w sposób odpowiedni, nie przeszkadzający innym osobom korzystającym z usług. Zabrania się w szczególności używania wulgarnego lub obraźliwego języka. 13. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia zbędnej odzieży wierzchniej oraz torby w szatni. W przypadku zgubienia lub złamania kluczyka należy uiścić opłatę w wysokości 25 zł. 14. Klub SANDOW ani jego personel nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni lub na terenie klubu. 15. Zabrania się korzystania z usług klubu osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających lub psychotropowych. 16. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 17. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać instruktorowi. 18. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. 19. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali. 20. Na zajęcia fitness należy się zapisywać w recepcji klubu, telefonicznie, sms, poprzez stronę lub aplikację mobilną. 21. Szczegóły zapisów i rezerwacji na zajęcia fitness omówione są w zał. nr 2. 22. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji. 23. Ćwiczący zobowiązani są ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora. 24. Osoby korzystające z usług klubu, które w czasie zajęć, ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę klubu. 25. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów!!! 26. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku. 27. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez instruktora. 28. Ćwiczący zobowiązani są utrzymywać czystość i porządek na terenie siłowni, sali fitness, szatniach i pomieszczeniach sanitarnych oraz poszanowania wyposażenia. 29. Klient zobowiązany jest zakończyć trening 15 min przed zamknięciem klubu. 30. Do prowadzenia treningu na siłowni uprawnieni są wyłącznie instruktorzy zatrudnieni w Klubie SANDOW. 31. Zakazuje się prowadzenia treningów personalnych przez osoby niezatrudnione w Klubie SANDOW. 32. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie klubu. 33. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada rodzic/opiekun prawny. 34. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni, sali fitness oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa. 35. Niestosowanie się do postanowień w/w regulaminu, spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z usług klubu, nawet jeżeli korzystanie z usług zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane. Zał.nr 1 do regulaminu Klubu Oświadczenie – Zgoda rodzica / opiekuna prawnego Ja niżej podpisany(-na)……………………..........................………………….. legitymujący(-a) się Dowodem Osobistym nr…………………. wydanym przez …………………………… wyrażam zgodę na przebywanie i korzystanie z urządzeń znajdujących się na terenie Klubu SANDOW mego syna/córki ……………..………………………………………….. bez mego nadzoru. Oświadczam, iż mój syn/córka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z tychże urządzeń. Jednocześnie biorę na siebie odpowiedzialność za ewentualne wypadki syna/córki. Oświadczam iż ponoszę pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu przez mego syna/córkę wynikające z nieprawidłowego jego korzystania, niezgodnego z instrukcją obsługi i regulaminem Klubu. .............................................................. Podpis rodzica/opiekuna prawnego Zał. Nr 2 do regulaminu klubu Zapisów na zajęcia fitness można dokonać: w recepcji KLUBU (lista), pod nr. tel. 500 117 015, online http://sandowlegionowo.gymmanager.com.pl/user/login?returnUrl=/Dashboard/Index lub przez aplikację mobilną GYMup! Rezerwacja na zajęcia fitness 1.Rezerwacji zajęć porannych należy dokonać najpóźniej do godz. 20:00 w  dniu poprzedzającym wybrane zajęcia. Zapisów na zajęcia popołudniowe prosimy dokonywać najpóźniej do godziny 15:00 w dniu rozpoczęcia zajęć. 2. Klub może zmienić godzinę / przedmiot zajęć lub odwołać zajęcia wskazane w grafiku, w szczególności w przypadku niewystarczającej ilości chętnych. Zajęcia odbywają się zależnie od frekwencji (od 5 osób) i zgodnie z aktualnym harmonogramem zajęć. 3. W przypadku gdy zajęcia zostaną odwołane klienci, którzy byli zapisani na zajęcia zostaną o tym poinformowani sms-em, telefonicznie bądź mailowo: • zajęcia poranne - najpóźniej do godz. 20:30 w dniu poprzedzającym wybrane zajęcia • zajęcia popołudniowe najpóźniej do godziny 15:30 w dniu rozpoczęcia zajęć. 4. Gdy osiągnie się maksymalną liczbę zapisanych uczestników na poszczególne typy zajęć – tworzy się listę rezerwową. W momencie odwołania przez zapisanego uczestnika zarezerwowanego miejsca, uczestnik z listy rezerwowej pierwszy w kolejności wchodzi na jego miejsce – o czym jest wcześniej informowany. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. 5. Osoby, które nie dokonały rezerwacji miejsc będą wpuszczane na zajęcia według kolejności przyjścia oraz w miarę wolnych miejsc na wybranych zajęciach. 6. Klient ma możliwość rezerwacji miejsca na zajęciach z tygodniowym wyprzedzeniem (do 7 dni przed terminem zajęć) osobiście w recepcji klubu, telefonicznie, online lub aplikację GYMup!. Anulowanie rezerwacji: 1. W przypadku braku możliwości stawienia się na zarezerwowane zajęcia, klient ma obowiązek odwołania ich telefonicznie, drogą sms-ową, online, przez aplikację lub osobiście w recepcji klubu. 2. Rezerwacje należy odwołać: * zajęcia poranne - najpóźniej do godziny 20:00 w dniu poprzedzającym wybrane zajęcia, * zajęcia popołudniowe - najpóźniej do godziny 15:00 w dniu rozpoczęcia zajęć. 3. Nieodwołanie terminowo rezerwacji wiąże się z odjęciem wejścia z karnetu a w przypadku karnetów OPEN+ skróceniem ważności karnetu o jeden dzień. Osoby, które posiadają karty BENEFIT SYSTEMS, FITPROFIT, OK SYSTEM itp. będą poproszone o uiszczenie opłaty (15zł) przy kolejnej wizycie w klubie. RODO – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Klub Sandow Dane osobowe Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2 (zwanym w dalszym ciągu niniejszej informacji rozporządzeniem RODO) przekazujemy informację w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe. Dane Administratora Danych osobowych: F.H.U. Sandow Bogusław Borkowski, ul. Warszawska 60a, 05-120 Legionowo Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: silowniasandow@gmail.com Rodzaj przetwarzanych danych osobowych Twoje dane osobowe i wizerunek, będą zbierane i przetwarzane w programie do obsługi klubów fitness GYMMANAGER i przypisane do karnetu, jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (karnet upoważnia do przebywania na terenie klubu, korzystania z sali siłowni i sprzętu sportowego oraz zajęć fitness). Konieczność przekazania danych osobowych 1. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do świadczonych usług. Dane osobowe definiujemy jako dane, które dotyczą każdej osoby fizycznej (w tym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), obejmujące m.in. imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, historię płatności, oraz historię wejść do klubu, numer telefonu i e-mail. Podanie przez Ciebie następujących danych osobowych – imienia, nazwiska i wizerunku jest konieczne, aby skorzystać z usług naszego Klubu. 2. W momencie wejścia Klienta do Klubu gromadzimy dane w postaci bieżącej daty, godziny oraz numeru Klienta i zapisujemy je w systemie. Cel przetwarzania danych osobowych Klub Sandow przetwarza Twoje dane osobowe – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO w następującym celu: 1. realizacji świadczonych usług z klientami, 2. utrzymywania i obsługi konta w systemie do obsługi klienta dla posiadaczy Karty Klubowej, 3. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe, 4. zarządzania i rozwoju relacji, 5. poprawienia jakości świadczonych usług, odpowiedzi na zapytania Klienta. W wypadku wyrażenia zgody przez Klienta Klub Sandow może przetwarzać dane osobowe również w celach: 1. marketingowych m.in. sporządzania i przesyłania klientom informacji handlowych oraz rozwoju i doskonalenia produktów i świadczonych usług, 2. statystycznych oraz badania i analiz rynku związanych z prowadzeniem działalności. Dane wrażliwe W oparciu o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust.1 lit. a RODO). Niektóre usługi takie jak: trening personalny, masaż całego ciała, ułożenie diety, pomiar tkanki tłuszczowej wiąże się z koniecznością przetwarzania danych o zdrowiu, które stanowią szczególną kategorię danych. Pamiętaj, że zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. Monitoring w obiekcie Klub Sandow częściowo nadzoruje swój Klub za pomocą kamer i w konkretnych przypadkach zapisuje nagrania w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów i do wyjaśnienia czynów karalnych. Informacje o monitoringu widnieją w oznaczeniach w Klubie. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe i wizerunek? Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do wykonania świadczonych usług, aż do momentu pisemnej rezygnacji. W każdym momencie możesz złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie. Dane utrwalone na monitoringu obiektowym klubu przechowywane są przez miesiąc Przekazywanie danych Twoje dane osobowe i wizerunek przekazujemy podmiotom przetwarzającym, współpracującymi z nami na podstawie umów, wspierającym nas w świadczeniu usług, które wykonują usługi księgowe lub z branży IT (np. informatykom). Podmioty te są przez nas starannie dobierane i zobowiązane również, na podstawie umów szczególnych oraz przepisów bezwzględnie obowiązujących, do poszanowania przepisów o ochronie danych osobowych i wizerunek. Wskazujemy nadto, iż  wypełnieniu prawnego obowiązku, Twoje dane i wizerunek mogą zostać udostępnione organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państw trzecich. Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO) Klubowiczowi przysługuje prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w” Dane osobowe”) o: sprostowanie danych, usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym, ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych, dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię, przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO), prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, że nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu. Pamiętaj! Masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa (adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Kiedy używasz naszych usług, zgadzasz się na postanowienia niniejszego regulaminu. Powyższa informacja znajduje się na stronie: http://silownia-legionowo.pl/ Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: silowniasandow@gmail.pl